İşbirliği Alanları

Türk Konseyi, benimsediği çalışma ilkeleri doğrultusunda, üye ülkeler arasında pek çok alanda mevcut olan ikili işbirliğini, kapsamlı işbirliği çerçevesinde çok taraflı hale dönüştürmeyi hedeflemektedir. Bu çerçevede, önce işbirliğinin önündeki mevcut ya da olabilecek engeller tespit edilmekte, müteakiben sözkonusu engellerin bertaraf edilebilmesi için girişimlerde bulunulmakta, işbirliğinin ilerletilmesi için gerekli adımlar atılmakta ve beraberinde ilave işbirliği alanları açılmaktadır. Bu itibarla, Türk Konseyi bünyesinde ele alınan tüm işbirliği alanlarında üye ülke uzmanlarından oluşan bir çalışma grubu tesis edilmiştir. Çalışmaların hepsi bir belgeye bağlanmakta, belgelerdeki uygulamaya yönelik hususlar itinayla takip edilmektedir. Çalışmalar tek elden yürütülmekte ve ilave yapılar kurulmasından imtina edilmektedir.
Siyasi İşbirliği
Üye ülkeler arasındaki siyasi işbirliğinin temel mekanizması her yıl gerçekleştirilen Devlet Başkanları Zirveleridir. Üye ülkeler ayrıca, uluslararası konularda sahip oldukları pozisyonların eşgüdümü ve birbirlerinin adaylıklarını desteklemek suretiyle birçok uluslararası örgüt çatısı altında çok taraflı siyasi işbirliğini derinleştirmektedir.
Ekonomik İşbirliği
Türk Konseyi, üye ülkelerin birbirleriyle ve dünya ile olan ekonomik entegrasyonuna büyük önem atfetmektedir. Üye ülkeler arasındaki ilişkilerin özünün karşılıklı yarar esasına dayanan ekonomik işbirliğinde yattığı düşünülmektedir. Bu bağlamda, “Ekonomik İşbirliği” temasıyla gerçekleştirilen ilk Türk Konseyi Zirvesi, üye ülkeler arasındaki ekonomik işbirliğine verilen önemin somut bir göstergesi olmuştur.
Eğitim ve Bilim
Türk devletleri arasındaki ortak kültür, dil ve tarih birliği Türk Konseyi’nde tecessüm eden işbirliğinin sacayağını oluşturmaktadır. Bu hususiyet Türk Konseyi’ni diğer bölgesel işbirliği mekanizmalarından farklı kılmaktadır. Türk Konseyi İkinci Zirvesi’nin “Eğitim, Bilim ve Kültürel İşbirliği” konusuna hasredilmiş olması bu durumun somut bir göstergesidir.
Ulaştırma
Türk Konseyi, üye ülkeler arasındaki ekonomik ve ticari faaliyetlerin ilerletilmesi amacıyla gümrük ve ulaştırma alanında var olan işbirliğinin daha da derinleştirilmesi gerektiğini düşünmektedir. Bu itibarla, sözkonusu iki işbirliği sahasında ilgili Bakanlar ve kurulan Çalışma Grupları aracılığıyla birçok toplantı gerçekleştirilmiştir.
Gümrük
Türk Konseyi, üye ülkeler arasındaki ekonomik ve ticari faaliyetlerin ilerletilmesi amacıyla gümrük ve ulaştırma alanında var olan işbirliğinin daha da derinleştirilmesi gerektiğini düşünmektedir. Bu itibarla, sözkonusu iki işbirliği sahasında ilgili Bakanlar ve kurulan Çalışma Grupları aracılığıyla birçok toplantı gerçekleştirilmiştir.
Turizm
Üye ülkelerin sahip olduğu turizm potansiyelinin, devletler arasında oluşturulmaya çalışılan çok boyutlu ve derinlikli işbirliği sürecinde ayrıcalıklı bir yere sahip olduğu düşünülmektedir. Bu düşünceden hareketle, üye ülke Devlet Başkanları Gebele’de gerçekleştirilen Türk Konseyi Üçüncü Zirvesinde, Türkiye’nin evsahipliğinde düzenlenecek bir Dördüncü Zirvenin “Turizm İşbirliği” temasıyla hayata geçirilmesi talimatını vermişlerdir.
Diaspora
Üye ülkelerin imajının uluslararası arenada iyileştirilmesi ve halklarımızın yaşadığı ülkelerdeki kamuoyu üzerinde tesir gücüne sahip olunabilmesi hedefine yönelik çalışmalar yürütülmesi Türk Konseyi’nin temel amaçları arasındadır. Bu çerçevede, diasporalarımız arasında gerçekleştirilecek işbirliğinin kapsam ve niteliğini ele almak üzere bugüne kadar ikisi Diaspora İşlerinden Sorumlu Bakanlar ve Kuruluş Başkanları düzeyinde; ikisi Çalışma Grubu düzeyinde dört toplantı gerçekleştirilmiştir.