Gençlik ve Spor

Gençlik ve Spor alanındaki politikaların önemini vurgulamak ve eğitim, kültür ve ekonomi alanlarında gençliğin önemli rolüne dikkat çekmek üzere, Türk Konseyi'nin Altıncı Zirvesi “Gençlik ve Ulusal Sporlar” temasına ithaf edilmiştir.
 Günümüz dünyasında gençlik politikaları ve spor hayatımızın önemli araçları haline gelmiştir. Bu araçlar, şayet gerçek mekanizmalar üretilebilirse, insanların yaşamlarını, özellikle gençlerin kaderini değiştirme gücüne sahiptirler. Etkili gençlik politikaları ve spor, yaşamın her kesiminden gençleri topluma başarılı bir şekilde entegre etme ve toplumlarına muazzam dönüştürücü ve yapıcı kapasiteleri ve günümüzde toplumumuzun karşılaştığı bazı sorunları iyileştirme yetenekleri ile topluluklara umut verme gücüne sahiptir.

Bu anlayışla, önemli ölçüde genç bir nüfusa sahip olan Türk Konseyi Üye Ülkeleri, gençlerin eğitim, kültür ve ekonomi alanlarındaki rollerini dikkate alarak Gençlik ve Spor politikalarının önemini vurgulamış ve 2015 yılında Gençlik ve Spor alanında bir işbirliği süreci başlatmışlardır. Ayrıca, Astana'daki Beşinci Zirve toplantısında, Devlet Başkanları Altıncı Zirveyi “Gençlik ve Ulusal Sporlar” temasına adamaya kararlaştırmışlardır. Bu bağlamda Türk Konseyi Sekretaryası, Gençlik ve Spor faaliyetlerine büyük önem vermiş ve bu alanda çeşitli projeler gerçekleştirmeye başlamıştır. Şimdiye kadar Gençlik ve Spordan Sorumlu Bakanların dört toplantısı ve ilgili Bakanlıkların uzmanlarından oluşan üç Çalışma Grubu toplantısı yapılmıştır. Bakanlar, Üye Ülkeler arasında devam eden işbirliğini ilerletmek için aşağıda belirtilen faaliyet konularında aksiyona yönelik kararlar almışlardır.

Uluslararası Gençlik Kampları

Üye Ülkeler, geleceğin genç liderlerinin kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak, aynı tarihi, kültürü ve dili paylaşan gençler arasında sosyalleşmeyi teşvik etmek ve aynı zamanda sosyal sorunlara karşı yüksek farkındalığa sahip bir nesil yaratmak amacıyla gençlik faaliyetlerine özel bir vurgu yapmaktadırlar. 

Bu amaçla şimdiye kadar Türkiye ve Kazakistan'ın çeşitli şehirlerinde dört “Türk Konseyi Uluslararası Gençlik Kampı” düzenlenmiştir. Kamplara yalnızca üye ülkelerden değil, bölge ülkelerinden 1500'den fazla genç katılmıştır. Kamp etkinlikleri arasında yerel geziler, kültür ve spor faaliyetleri ile günümüz gençliğinin sorunları ve olası çözüm yolları ile ilgili tematik tartışmalar yer almıştır.


Ayrıca, Türkiye'de düzenlenen Türk Konseyi gençlik kamplarının planlanması, organizasyonu ve işleyişini ve bunların gençler üzerindeki etkilerini analiz etmek amacıyla, Üye Ülkelerden ve Türkmenistan'dan uzmanların katılımıyla Temmuz-Ağustos 2018'de Ankara'da bir Türk Konseyi Gençlik Kampı Çalıştayı düzenlenmiştir. Atölye çalışmasının sonuçları 5 Aralık 2018'de Nur-Sultan'da düzenlenen Gençlik ve Spordan sorumlu Bakanlar 3. Toplantısı sırasında kabul edilmiştir. 

Uluslararası Gençlik Festivalleri

Türk Konseyi üye ülkeleri ve diğer ülkelerden yaklaşık 500 gencin katılımıyla Eylül 2016'da, 2016 Avrupa Gençlik Başkenti Gence, Temmuz 2018'de Bişkek ve Aralık 2019'da İstanbul'da olmak üzere üç Türk Konseyi Uluslararası Gençlik Festivali düzenlenmiştir .

Festivaller, farklı ülkelerden gelen gençlerin sosyalleşmeleri ve birbirlerini tanımaları içinçok elverişli bir ortam sunmuş, ayrıca yuvarlak masa toplantıları ve bölgemizdeki gençlerin beklenti ve sorunları üzerine tartışmalar için bir fırsat sağlamıştır.


Gençlik Platformu

Gençlik Platformu, Üye Ülkelerin gençlik örgütleri ile Ulusal Gençlik Konseyleri arasındaki ilişkilerin tek bir çatı altında toplanması ve dünya üzerinde birleşik temsil kapasitesi sağlanması amacıyla Türk Konseyi çatısı altında kurulmuştur. Gençlik Platformu Yönetmeliği, Mayıs 2017'de Bakü'de düzenlenen Gençlik ve Spordan Sorumlu Türk Konseyi Bakanlarının ikinci toplantısı sırasında Bakanlar tarafından kabul edilmiştir.


Platformun, çeşitli proje ve faaliyetlerle Üye Ülkelerin ve bölgedeki diğer ülkelerin gençleri arasındaki işbirliğini ve koordinasyonu artırması beklenmektedir. Gençlik Platformu, Yönetim Kurulu gibi temsilci ve seçilmiş organlara sahiptir ve düzenli Genel Kurullar düzenler. Yönetim Kurulu, Türk Konseyi Gençlik ve Spordan Sorumlu Bakanlarına sorunlarını ve beklentilerini yansıtmak üzere düzenli olarak toplanır. Genel Kurul tarafından kabul edilen Yıllık Faaliyet Raporları, Türk Konseyi Zirvelerinde Devlet Başkanları Konseyine sunulacaktır. Ayrıca, Türk dili konuşan gençlere verilen önemin bir ifadesi olarak, Platformun Yönetim Kurulu Başkanı, Türk Konseyi Zirveleri sırasında düzenlenen Dışişleri Bakanları Konseyi (CFM) ve Devlet Başkanları Konseyi (CHS) toplantılarına katılacaktır.

Türk Konseyi Gençlik Platformuna şu anda Üye Devletlerden 60'tan fazla Gençlik STK üyedir. 1. Genel Kurulu, Türk Konseyi  7. Zirvesi vesilesiyle 13 Ekim 2019 tarihinde Bakü'de toplanan Platformun Yönetim Kurulu bu toplantı sırasında seçilmiş ve çalışmaya başlamıştır. Üye Devletlerden gençlik örgütlerinin temsilcileri, Gençlik Platformunun gelecekteki faaliyetl programını ele alarak, başlıca alanlarını belirlemişlerdir.

Türk Konseyi Altıncı ve Yedinci Zirveleri sırasında, Devlet Başkanları Sekretaryaya, gençliği radikal ideolojilerden korumak için çalışmalar yapması talimatını vermiştir. Başkanlar ayrıca, gençlerin üye ülkelerimizin kültürel özellikleriyle ilgili bilgilerine sahip olabilmeleri ve ait oldukları kültür ve dili temsil edebilmeleri için bu yöndeki çabaları artırma konusunda Sekretaryayı görevlendirmiştir. Gençlik Platformu, bu talimatları yerine getirmek için etkili bir araç olacaktır. Gençlik Platformunun 2. Genel Kurulu belirlenecek bir tarihte Kazakistan'da toplanacaktır.


Genç Liderler Forumu

Üye ülkelerden 300'den fazla gencin katılımıyla bu zamana kadar İki Genç Liderler Forumu düzenlenmiştir. Çolpon-Ata'da düzenlenen Türk Konseyi 6. Zirvesi sırasında Devlet Başkanlarının verdikleri Genç Liderler Forumlarının düzenli olarak yapılmasına ilişkin talimatı uyarınca,  25-29 Kasım 2018 tarihlerinde Nahçıvan, Azerbaycan ve 22 -26 Nisan 2019, Türkistan, Kazakistan'da üye ülkelerden 300'den fazla gencin katılımıyla iki Forum düzenlenmiştir. Forumların amacı, Türk Dili Konuşan gençlerin geleceğine ve kişisel gelişimine katkıda bulunmak, aynı tarihi, kültürü ve dili paylaşan gençler arasında sosyalleşmeyi teşvik etmek ve geleceğin liderlerini sosyal problemlere duyarlı ve bilinçli bir şekilde hazırlamaktır.


Kazakistan Birinci Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in, gençler arasında işbirliğini geliştirmek ve Üye Ülkelerin kültürel özellikleri hakkında bilgilerini genişletmek amacıyla, Türk dünyasının eşsiz tarihi yerlerine bilimsel konferanslar, seminerler ve keşifler düzenlemesi yönündeki talimatı doğrultusunda, her iki Forumun programları kapsamında katılımcı gençler Nahçivan ve Türkistan'ın tarihi ve kültürel yerlerine ziyarette bulunmuşlardır.

Her iki Forumda da, Sekreterya başkanlığında, ilgili devlet kurumlarının temsilcileri, Üye Ülkelerden ulusal gençlik konseyleri ve gençlik örgütleri ile Türk Üniversiteler Birliği Öğrenci Konseyi üyeleri yuvarlak masa formatında interaktif tartışmalar yaptılar. Oturumlar ve sunumlar ağırlıklı olarak Türk Konseyi çatısı altında gençlik işbirliğini güçlendirmenin yolları, Üye Ülkelerde yaşayan gençlerin beklentileri, Türk Konseyi'nin mevcut ve gelecekteki faaliyetleri ile bunların kalkınma perspektiflerinin yanısıra, Üye Ülkelerin gençlik kurumları arasındaki ilişkiyi güçlendirmek amacıyla Türk Konseyi bünyesinde tesis edilen Türk Konseyi Gençlik Platformu'nun operasyonle hale getirlilmesi konularına odaklanmıştır.

2. Genç Liderler Forumu vesilesiyle Türkistan'da “Türk Dünyası Gençlik Kültür ve Sanat Festivali” de düzenlenmiştir. Açılış töreni çerçevesinde Türk dili konuşan gençlerin ve Türk dili  konuşan halkların folklor performanslarını içeren geçit töreni gerçekleştirilmiştir. Üye Ülkelerin Devlet Başkanlarının 15 Ekim 2019 tarihinde Bakü Zirvesi sırasında Forumun devam etmesi talimatı uyarınca, 3. Genç Liderler Forumu, belirlenecek bir tarihte Kırgızistan'ın Oş kentinde gerçekleştirilecektir.

Dünya Göçebe Oyunları

Ulusal spor disiplinlerini rehabilite etmek amacıyla, Dünya Göçebe Oyunlarını düzenlenmesi ve sadece Türklerin değil, aynı zamanda dünyanın tüm göçebe halklarının manevi bilincini ve tarihsel hafızasının canlandırılması fikri, 2012 yılında Bişkek'te düzenlenen Türk Konseyi İkinci Zirvesi sırasında Devlet Başkanları Konseyi tarafından hayata geçirildi.


Türk Konseyi Devlet Başkanlarının kararlarına dayanarak, 2014 ve 2016 yıllarında Kırgızistan'ın Issyk-Kul kentinde Dünya Göçebe Oyunlarının birincisi ve ikincisi düzenlenmiştir. Oyunlar Düzenleme Komitesi, Türk Konseyi Sekretaryası ve Üye Devletlerin ilgili makamlarından oluşturulmuştur. Yönetmeliği ve Oyun türlerini belirlemek için Sekretarya desteği ile çeşitli çalışma grubu toplantıları yapılmıştır. Yönetmelik, Türk Konseyi Gençlik ve Spor Bakanları tarafından 2016 yılında İstanbul'da düzenlenen ilk toplantıda kabul edilmiştir.

2014 yılında Türk Konseyi Sekretaryası ve Kırgız Hükümeti işbirliğinde Issyk-Gö'de düzenlenen Birinci Dünya Göçebe Oyunları, 19 ülkeden 400'den fazla sporcuyu bir araya getirmiştir. İkinci Oyunlar 2016 yılında 62 ülke ve 1400'den fazla sporcunun katılımıyla düzenlenmiştir. Tüm dünyadan üst düzey hükkümet görevlilerinin yanı sıra yoğun seyirci katılımının olduğu Oyunları 20.000'in üzerinde kişinin seyrettiği tahmin edilmektedir. 23 farklı geleneksel disiplinde sahnelenen Oyunlar, farklı toplulukları tek bir başlık altında bir araya getirmek için sporun eşsiz gücünü vurgulayan muazzam bir çeşitlilik ve kültürlerarası diyalog platformu oluşturmuş,  ayrıca, Türk dili konuşan halkların kültür mirasını ve geleneklerini dünyaya tanıtmakta çok etkili olmuştur.

Üçüncü Dünya Göçebe Oyunları, Kırgız Hükümeti tarafından 2018 yılında Issyk-Kul'da düzenlenmiştir. 37 spor branşında 82 ülkeden 2000'e yakın sporcu yarışmıştır. 11 Eylül 2018 tarihinde Kırgızistan'ın Çolpon-Ata kentinde düzenlenen Türk Konseyi Altıncı Zirvesi'nde Devlet Başkanları tarafından alınan karar uyarınca Dördüncü Dünya Göçebe Oyunları 2020 yılında Türkiye'de düzenlenecektir.

Uluslararası İşbirliği 

Türk Konseyi, ilgili uluslararası kuruluşlarla olan yoğun ilişkilerinin bir parçası olarak, BM Medeniyetler İttifakı (UNAOC) ile gençlik politikaları konusundaki işbirliğini yoğunlaştırmıştır. Türk Konseyi ve UNAOC, gençlerin şiddet içeren aşırıcılığı ve radikalleşmeyi önlemedeki rolü konusunda farkındalık yaratmak amacıyla Ekim 2016'da İstanbul'da “Şiddete Varan Aşırıcılığının Önlenmesinde Gençlerin Rolü” başlıklı uluslararası bir konferans düzenlemiştir. Dünya çapında katılımı olduğu Konferansta Afrika'dan Asya'ya 40 ülkeden 300'den fazla genç ve uzman bir araya gelmiştir.


Türk Konseyi Genel Sekreterleri, UNAOC Yüksek Temsilcisi Nassir Abdulaziz Al-Nasser ile Eylül 2017, 2018 ve 2019'da New York'ta bir araya gelmişlerdir. Bir önceki toplantıda alınan kararlara dayanarak, UNAOC ve Türk Konseyi çatısı altındaki gençler, yürüttükleri proje ve faaliyetlerle ilgili görüş ve deneyimlerini paylaşmak ve gençliğin güçlendirilmesi ile ilgili konuları tartışmak üzere Aralık 2017'de İstanbul'da bir Gençlik Diyaloğu toplantısında bir araya gelmişlerdir.  
Son Güncelleme: 16.02.2022