Siyasi İşbirliği

Türk Devletleri Teşkilatının faaliyetleri, Üye Devletler arasında geniş bir işbirliğini kapsamaktadır ve Nahçivan Anlaşması'na göre, siyasi işbirliği örgütün başlıca amaçları ve işbirliği hedefleri arasında yer almaktadır.

Üye ülkeler arasındaki siyasi işbirliğinin temel mekanizması her yıl gerçekleştirilen Devlet Başkanları Zirveleridir. Üye ülkeler ayrıca, uluslararası konularda sahip oldukları pozisyonların eşgüdümü ve birbirlerinin adaylıklarını desteklemek suretiyle birçok uluslararası örgüt çatısı altında çok taraflı siyasi işbirliğini derinleştirmektedir.

Türk Konseyi çatısı altında Zirvelerin belirli bir işbirliği temasıyla düzenlenmesi yukarıda belirtilen çalışmaların gerçekleştirilmesi için bir vizyon ve istikamet sağlamaktadır. Bu istikametin ve ortak vizyonun bir tezahürü olarak Üye Ülkelerin uluslararası arenada aldıkları pozisyonların ve dış politika tercihlerinin her geçen gün daha uyumlu ve eşgüdümlü bir hal aldığı görülmektedir. 

Dışişleri Bakanlarının bölgemizi ilgilendiren gelişmelere yönelik olarak Türk Konseyi Zirveleri ve diğer bazı uluslararası teşkilatların toplantıları çerçevesinde yapmış oldukları ortak açıklamalar, söz konusu uyum ve eşgüdümün somut tezahürleridir. Bununla birlikte, Devlet Başkanlarının Zirvelerde verdikleri talimatlar doğrultusunda, Üye Ülke Bakanlıkları ve ilgili kurumları arasındaki işbirliği de çok taraflı bir şekilde giderek artmaktadır.

Siyasi işbirliği çerçevesinde Dışişleri Bakanları düzeyinde düzenli istişareler yoluyla ortak çıkarların yer aldığı uluslararası konulara ilişkin koordinasyon ve yakın işbirliği sürdürülmekte, Üye Ülkelerin uluslararası kuruluşlara adaylıklarının desteklenmesinin yanı sıra Türk Keneşi’nin uluslararası kurumlara gözlemci üyelik başvuruları konusunda da Üye Devletler yoğun çaba sarf etmektedirler. Bu girişimlerin bir neticesi olarak EİT nezdindeki gözlemcilik statüsü 2018 yılında üç sene süreyle uzatılmış olup aynı statüye BM Genel Kurulu ve İİT nezdinde haiz olunabilmesi yönündeki çabalar devam etmektedir. 

Devlet Başkanları Konseyi ve Dışişleri Bakanları Konseyi, Üye Devletler arasındaki siyasi işbirliğinin bel kemiğini oluşturmaktadır. Üye Devletler, Kıdemli Memurlar Komitesi toplantıları,  Güvenlik İstişareleri Toplantıları, Genç Diplomatlar Ortak Eğitim Programları, Resmi Dış Politika Araştırma Merkezlerinin toplantıları ve Ortak Seçim Gözlemci Misyonları gibi birçok faaliyet vasıtasıyla aralarındaki siyasi işbirliğini derinleştirmektedirler. Böylelikle Türk Konseyi diğer uluslararası gözlemci misyonları gibi seçimlerin demokratik, şeffaf ve adil olması yönündeki çalışmalara katılmaktadır. 

Son Güncelleme: 05.01.2022